THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 23 | 64 55 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 55
13-08-2020 11 | 06 29 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 06 29
12-08-2020 21 | 85 21 TRÚNG SL: 21 | TRÚNG LÔ: 21
11-08-2020 53 | 73 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 73 36
10-08-2020 44 | 84 59 TRÚNG SL: 44X3 | TRÚNG XIÊN 2: 84 59
09-08-2020 63 | 96 95 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 96
08-08-2020 43 | 42 71 TRÚNG SL: 43X2 | TRƯỢT
07-08-2020 30 | 72 80 TRÚNG SL: 30X2 | TRƯỢT
06-08-2020 68 | 74 65 TRÚNG SL: 68X2 | TRÚNG LÔ: 65
05-08-2020 91 | 30 23 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 30 23
04-08-2020 28 | 81 83 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 83
03-08-2020 36 | 92 05 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 05
02-08-2020 00 | 70 11 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 70 11
01-08-2020 69 | 48 90 TRÚNG SL: 69 | TRÚNG XIÊN 2: 48 90
31-07-2020 70 | 62 57 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 62
30-07-2020 41 | 30 51 TRÚNG SL: 41X2 | TRƯỢT