THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
16-05-2021 65 | 28 62 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG LÔ: 28
15-05-2021 25 | 58 19 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG ST: 58 19
14-05-2021 47 | 40 55 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG LÔ: 55
13-05-2021 64 | 09 17 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG ST: 09 17
12-05-2021 50 | 70 31 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG ST: 70 31
11-05-2021 70 | 74 20 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG ST: 74 20
10-05-2021 46 | 41 78 TRÚNG LÔ: 46 | TRƯỢT
09-05-2021 69 | 69 36 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG ST: 69 36
08-05-2021 93 | 07 22 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG ST: 07 22
07-05-2021 47 | 87 92 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG ST: 87 92
06-05-2021 59 | 88 95 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG LÔ: 88
05-05-2021 66 | 72 40 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG ST: 72 40
04-05-2021 80 | 78 08 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG ST: 78X2 08
03-05-2021 25 | 82 68 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG LÔ: 68
02-05-2021 78 | 69 59 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG ST: 69X2 59
01-05-2021 65 | 37 21 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 37 21