THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 19 | 67 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRƯỢT
30-03-2020 01 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
29-03-2020 14 | 75 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRƯỢT
28-03-2020 59 | 91 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG SL: 91X2
27-03-2020 45 | 28 TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG SL: 28
26-03-2020 36 | 28 TRÚNG LÔ: 36 | TRƯỢT
25-03-2020 96 | 85 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
24-03-2020 79 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
23-03-2020 23 | 98 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
22-03-2020 24 | 03 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRƯỢT
21-03-2020 21 | 13 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRƯỢT
20-03-2020 36 | 74 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG SL: 74X2
19-03-2020 84 | 04 TRƯỢT | TRÚNG SL: 04X2
18-03-2020 79 | 94 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG SL: 94X3
17-03-2020 67 | 21 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
16-03-2020 23 | 75 TRƯỢT | TRÚNG SL: 75