THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 14 | 22 TRÚNG ĐỀ: 14X3 | TRÚNG SL: 22X2
13-08-2020 57 | 11 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
12-08-2020 62 | 21 TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG SL: 21
11-08-2020 28 | 52 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRÚNG SL: 52X3
10-08-2020 28 | 34 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRƯỢT
09-08-2020 38 | 62 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
08-08-2020 58 | 53 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRƯỢT
07-08-2020 13 | 30 TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG SL: 30X2
06-08-2020 65 | 68 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG SL: 68X2
05-08-2020 97 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 17 | 47 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG SL: 47
03-08-2020 36 | 36 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG SL: 36X2
02-08-2020 11 | 00 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 13 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
31-07-2020 52 | 71 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG SL: 71X3
30-07-2020 53 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31