THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
16-05-2021 65 | 21 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
15-05-2021 15 | 83 TRÚNG LÔ: 15 | TRƯỢT
14-05-2021 47 | 85 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 85X2
13-05-2021 64 | 44 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG SL: 44
12-05-2021 51 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
11-05-2021 70 | 03 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
10-05-2021 47 | 46 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 46
09-05-2021 69 | 22 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
08-05-2021 94 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42X2
07-05-2021 37 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27X3
06-05-2021 59 | 89 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
05-05-2021 66 | 34 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 90 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68
03-05-2021 26 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 77 | 59 TRƯỢT | TRÚNG SL: 59
01-05-2021 65 | 30 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT