THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 13 | 64 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRƯỢT
27-05-2020 61 | 82 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
26-05-2020 54 | 61 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 61X2
25-05-2020 11 | 24 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG SL: 24X2
24-05-2020 79 | 93 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 90 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
22-05-2020 98 | 82 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG SL: 82X2
21-05-2020 28 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
20-05-2020 64 | 13 TRÚNG LÔ: 64 | TRƯỢT
19-05-2020 00 | 36 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 54 | 43 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
17-05-2020 80 | 23 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 23X2
16-05-2020 47 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
15-05-2020 95 | 41 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG SL: 41X2
14-05-2020 73 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
13-05-2020 95 | 31 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT