THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 13 | 913 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRÚNG 3C: 913
27-05-2020 60 | 560 TRÚNG LÔ: 60 | TRƯỢT
26-05-2020 54 | 153 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
25-05-2020 20 | 211 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG 3C: 211
24-05-2020 78 | 789 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 91 | 981 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
22-05-2020 97 | 299 TRÚNG LÔ: 97 | TRƯỢT
21-05-2020 28 | 738 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 738
20-05-2020 55 | 265 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 265
19-05-2020 00 | 600 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG 3C: 600
18-05-2020 54 | 553 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
17-05-2020 81 | 390 TRÚNG LÔ: 81 | TRƯỢT
16-05-2020 46 | 147 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-05-2020 95 | 796 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRƯỢT
14-05-2020 63 | 962 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
13-05-2020 95 | 795 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG 3C: 795