THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 14 | 514 TRÚNG ĐỀ: 14X3 | TRÚNG 3C: 514
13-08-2020 47 | 856 TRÚNG LÔ: 47 | TRƯỢT
12-08-2020 52 | 852 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG 3C: 852
11-08-2020 18 | 128 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 128
10-08-2020 29 | 618 TRƯỢT | TRƯỢT
09-08-2020 38 | 138 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG 3C: 138
08-08-2020 57 | 958 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 958
07-08-2020 14 | 613 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 75 | 365 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRƯỢT
05-08-2020 95 | 295 TRÚNG LÔ: 95 | TRƯỢT
04-08-2020 17 | 618 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
03-08-2020 45 | 836 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 836
02-08-2020 01 | 612 TRƯỢT | TRƯỢT
01-08-2020 12 | 011 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
31-07-2020 62 | 362 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG 3C: 362
30-07-2020 73 | 564 TRƯỢT | TRƯỢT