THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 25-01-2020
23-01-2020 75 | 875 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG 3C: 875
22-01-2020 39 | 439 TRƯỢT | TRƯỢT
21-01-2020 97 | 897 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG 3C: 897
20-01-2020 50 | 760 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRƯỢT
19-01-2020 21 | 820 TRÚNG ĐỀ: 21X3 | TRƯỢT
18-01-2020 16 | 615 TRƯỢT | TRƯỢT
17-01-2020 71 | 571 TRÚNG ĐỀ: 71X4 | TRÚNG 3C: 571
16-01-2020 81 | 871 TRÚNG LÔ: 81 | TRƯỢT
15-01-2020 01 | 700 TRÚNG LÔ: 01 | TRƯỢT
14-01-2020 65 | 174 TRÚNG LÔ: 65 | TRƯỢT
13-01-2020 44 | 154 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
12-01-2020 80 | 970 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRƯỢT
11-01-2020 58 | 658 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG 3C: 658
10-01-2020 96 | 297 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
09-01-2020 74 | 574 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG 3C: 574
08-01-2020 04 | 805 TRÚNG ĐỀ: 04X2 | TRƯỢT