THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
16-05-2021 65 | 964 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
15-05-2021 25 | 924 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
14-05-2021 47 | 037 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
13-05-2021 65 | 665 TRÚNG LÔ: 65 | TRƯỢT
12-05-2021 50 | 650 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG 3C: 650
11-05-2021 80 | 470 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 470
10-05-2021 56 | 247 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 247
09-05-2021 69 | 369 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG 3C: 369
08-05-2021 93 | 494 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRƯỢT
07-05-2021 47 | 446 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
06-05-2021 69 | 358 TRƯỢT | TRƯỢT
05-05-2021 66 | 865 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 70 | 580 TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG 3C: 580
03-05-2021 25 | 926 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
02-05-2021 78 | 577 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
01-05-2021 55 | 366 TRƯỢT | TRƯỢT