THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 19 | 729 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRƯỢT
30-03-2020 02 | 902 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG 3C: 902
29-03-2020 14 | 915 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRƯỢT
28-03-2020 59 | 269 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRƯỢT
27-03-2020 55 | 555 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG 3C: 555
26-03-2020 34 | 145 TRÚNG LÔ: 34 | TRƯỢT
25-03-2020 95 | 197 TRƯỢT | TRƯỢT
24-03-2020 78 | 688 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
23-03-2020 23 | 032 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
22-03-2020 33 | 024 TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG 3C: 024
21-03-2020 21 | 522 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRƯỢT
20-03-2020 26 | 737 TRƯỢT | TRƯỢT
19-03-2020 74 | 183 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRƯỢT
18-03-2020 88 | 599 TRÚNG LÔ: 88 | TRƯỢT
17-03-2020 77 | 258 TRƯỢT | TRƯỢT
16-03-2020 22 | 311 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT