THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 25-01-2020
23-01-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
22-01-2020 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
21-01-2020 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
20-01-2020 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0
19-01-2020 1-2 TRƯỢT
18-01-2020 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
17-01-2020 7-2 TRÚNG ĐẦU: 7
16-01-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-01-2020 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-01-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6
13-01-2020 2-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
12-01-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-01-2020 5-8 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-01-2020 8-7 TRƯỢT
09-01-2020 7-4 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 4
08-01-2020 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4