THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 3-9 | 82 74 | 30 57 99 56 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 30 57 99 56
19-10-2021 4-5 | 98 90 | 30 50 79 02 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 98 | TRÚNG LÔ: 30 50
18-10-2021 0-9 | 16 62 | 34 61 62 28 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 16 62 | TRÚNG XIÊN 4: 34 61 62 28
17-10-2021 4-0 | 33 22 | 78 93 06 01 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 33 22 | TRÚNG LÔ: 78 93X2 06
16-10-2021 6-7 | 86 28 | 43 70 07 67 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 86X2 | TRÚNG XIÊN 4: 43 70 07X2 67
15-10-2021 1-8 | 67 52 | 25 64 01 35 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 25 64 01 35
14-10-2021 1-9 | 28 58 | 12 09 14 25 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG LÔ: 09 14 25
13-10-2021 2-4 | 98 35 | 05 09 22 28 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG LÔ: 05 09 22
12-10-2021 0-8 | 62 00 | 09 20 86 96 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 62 00 | TRÚNG LÔ: 09 20 86
11-10-2021 4-2 | 32 99 | 99 43 55 41 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 32 99 | TRÚNG LÔ: 99 55X2
10-10-2021 8-5 | 59 05 | 26 34 84 58 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 34 84 58
09-10-2021 5-6 | 17 81 | 91 86 82 14 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG LÔ: 91 86 14X2
08-10-2021 4-0 | 15 90 | 15 84 22 62 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 15 90 | TRÚNG XIÊN 4: 15 84 22 62
07-10-2021 6-9 | 15 17 | 61 69 91 08 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 61 69 91 08
06-10-2021 4-5 | 55 30 | 15 69 90 30 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 55 30X2 | TRÚNG LÔ: 90 30X2
05-10-2021 5-7 | 71 09 | 23 45 32 58 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 71 09X2 | TRÚNG LÔ: 23X3 45