THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
16-05-2021 6-5 | 17 63 | 75 84 45 93 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 17X2 63 | TRÚNG LÔ: 84 93
15-05-2021 0-5 | 86 80 | 04 25 24 42 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 80 | TRÚNG LÔ: 04 25
14-05-2021 2-8 | 23 47 | 79 51 03 32 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG XIÊN 4: 79 51 03 32
13-05-2021 6-4 | 81 64 | 61 32 64 18 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 81 64 | TRÚNG LÔ: 61 64 18
12-05-2021 5-0 | 19 12 | 27 68 17 42 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 19 12 | TRÚNG LÔ: 68 17 42X2
11-05-2021 7-0 | 61 74 | 86 47 04 35 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG LÔ: 86X2 47 04X2
10-05-2021 4-8 | 33 42 | 38 04 29 01 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 42 | TRÚNG LÔ: 38 04 29
09-05-2021 6-7 | 21 69 | 46 65 87 68 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 46X2 87
08-05-2021 9-3 | 23 93 | 00 82 99 96 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 93X2 | TRÚNG XIÊN 4: 00 82 99 96
07-05-2021 4-7 | 61 87 | 56 54 52 38 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG LÔ: 56 52 38
06-05-2021 5-9 | 59 84 | 36 44 53 54 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 59 84X2 | TRÚNG XIÊN 4: 36 44 53 54
05-05-2021 6-8 | 02 61 | 76 44 53 31 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 02 61 | TRÚNG XIÊN 4: 76 44X2 53 31
04-05-2021 8-2 | 93 78 | 49 70 57 95 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 93 78X2 | TRÚNG LÔ: 49 70 57
03-05-2021 2-5 | 27 87 | 12 91 40 87 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG XIÊN 4: 12 91 40 87
02-05-2021 7-6 | 12 76 | 04 69 98 61 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG LÔ: 69X2 98 61
01-05-2021 6-5 | 15 37 | 81 58 29 65 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 15 37 | TRÚNG LÔ: 81 65