THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 914 | 53 TRƯỢT | TRƯỢT
27-05-2020 560 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62
26-05-2020 144 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
25-05-2020 221 | 25 TRƯỢT | TRƯỢT
24-05-2020 789 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 991 | 85 TRÚNG 3C: 991 | TRƯỢT
22-05-2020 298 | 92 TRÚNG 3C: 298 | TRƯỢT
21-05-2020 738 | 94 TRÚNG 3C: 738 | TRÚNG SL: 94X2
20-05-2020 265 | 02 TRÚNG 3C: 265 | TRƯỢT
19-05-2020 601 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
18-05-2020 555 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42X3
17-05-2020 380 | 23 TRÚNG 3C: 380 | TRÚNG SL: 23X2
16-05-2020 147 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
15-05-2020 796 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41X2
14-05-2020 973 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
13-05-2020 795 | 20 TRÚNG 3C: 795 | TRÚNG SL: 20