THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 25-01-2020
23-01-2020 875 | 93 TRÚNG 3C: 875 | TRÚNG SL: 93X3
22-01-2020 458 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT
21-01-2020 897 | 72 TRÚNG 3C: 897 | TRÚNG SL: 72X2
20-01-2020 760 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2020 910 | 11 TRƯỢT | TRÚNG SL: 11X2
18-01-2020 717 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
17-01-2020 471 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
16-01-2020 871 | 11 TRƯỢT | TRƯỢT
15-01-2020 720 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2020 073 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2
13-01-2020 233 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2020 990 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
11-01-2020 658 | 12 TRÚNG 3C: 658 | TRÚNG SL: 12X2
10-01-2020 486 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48
09-01-2020 574 | 27 TRÚNG 3C: 574 | TRÚNG SL: 27X2
08-01-2020 703 | 06 TRƯỢT | TRƯỢT