THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
16-05-2021 966 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31X2
15-05-2021 925 | 92 TRÚNG 3C: 925 | TRƯỢT
14-05-2021 037 | 85 TRƯỢT | TRÚNG SL: 85X2
13-05-2021 663 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33X2
12-05-2021 650 | 23 TRÚNG 3C: 650 | TRƯỢT
11-05-2021 471 | 05 TRƯỢT | TRƯỢT
10-05-2021 248 | 57 TRƯỢT | TRÚNG SL: 57X2
09-05-2021 369 | 12 TRÚNG 3C: 369 | TRÚNG SL: 12X2
08-05-2021 494 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
07-05-2021 457 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
06-05-2021 542 | 69 TRƯỢT | TRƯỢT
05-05-2021 021 | 66 TRƯỢT | TRÚNG SL: 66
04-05-2021 013 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49
03-05-2021 925 | 72 TRÚNG 3C: 925 | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 577 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
01-05-2021 366 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21