THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 449 | 29 TRÚNG 3C: 449 | TRÚNG SL: 29X2
19-10-2021 846 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23X2
18-10-2021 609 | 81 TRÚNG 3C: 609 | TRƯỢT
17-10-2021 640 | 92 TRÚNG 3C: 640 | TRƯỢT
16-10-2021 068 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 217 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 019 | 34 TRÚNG 3C: 019 | TRƯỢT
13-10-2021 523 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23X3
12-10-2021 618 | 26 TRÚNG 3C: 618 | TRÚNG SL: 26X2
11-10-2021 141 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2021 084 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
09-10-2021 156 | 42 TRÚNG 3C: 156 | TRÚNG SL: 42X2
08-10-2021 560 | 17 TRƯỢT | TRÚNG SL: 17X2
07-10-2021 468 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61
06-10-2021 244 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30X2
05-10-2021 957 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2