THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 15-08-2020
14-08-2020 515 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22X2
13-08-2020 858 | 11 TRƯỢT | TRƯỢT
12-08-2020 852 | 41 TRÚNG 3C: 852 | TRÚNG SL: 41
11-08-2020 128 | 42 TRÚNG 3C: 128 | TRƯỢT
10-08-2020 628 | 54 TRÚNG 3C: 628 | TRƯỢT
09-08-2020 128 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
08-08-2020 948 | 43 TRƯỢT | TRÚNG SL: 43X2
07-08-2020 615 | 40 TRƯỢT | TRƯỢT
06-08-2020 375 | 67 TRÚNG 3C: 375 | TRƯỢT
05-08-2020 295 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 607 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39
03-08-2020 835 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 610 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 022 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69
31-07-2020 361 | 72 TRƯỢT | TRƯỢT
30-07-2020 573 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT